CULTURA - 11/04/10
MA A LA FESTA PER..."BAR LEONI"!
(Vares, dopo la guera)
Evan temp d'ra veneziana e d'ra rsmava.
...Di mundeghitt da riis e di marenditt cunt i per.
...Dul zcur, tj cul bter
'm ricostiteent.
...Di casc cunt u l'ostia par i maa da deent
o da c....
Ma a la festa per...
"Bar Leoni"!

D'estaa "pezzoduro" o "cassata"
d 'invernu,'na chcara da ciculata
dulza e calda finu a scutatt.
L'eva 'l temp dul sideln da ramm stagna par t 'l latt...
...Dul rusoli in di biceritt: sa vegneva un parent a truvatt.
...Di toll, fai salt cul carburo par carnevaal.
...D'ra tumbula e l'oca a Nataal.

Sura 'l presepi la rama dun lor,
cunt i bumbuntt "Mnis Cristi" (da zcur)
e i turunitt d'ra "Vergani" (argentaa)
ma sura ttt i pss' desiaa
evan p i mandaritt: giald e lstar ca parevan fai d'oor.
...'Na quai volta, a la festa, misulttt in carpiuun
e, par ul bagn,
sa duperava un bugiuun d'ass da legn
tegn insema a la manera di rd di caritt.
P i patsc e i fass di psse' piscintt
come mezzu (disevan), par tgn i gamb drizz.

... E i buttli d'ra gazzusa cun s la baleta
...I burs dul disn di uperari: cun gamla e schiscta.
La nona, con tre ggg
ca la faseva ul scalfiin da cutun gris e ngar ...

La Maria Bambina sott vdar
puggiava sura al cum cun n'acquasantiin
tacca' s a c dul lcc , ca gh'ho anm . L'americanin,
cul pap in Via Manzuun dopu messa, la dumeniga mattina.
...E i regai psse' bei? I asabs da sciusci
o mej, 'na 'zalina, da mes'ci ai brltt dul pancott.
...I figrinn da sbatt cuntra al mr, par gig a qutala via.
...And in Vares a p, tegn par maan da 'na zia
par vid 'l "Trentatrii"... o par pag i tass in esatturia
taca al "piantn" ca gh' anm.
...I pzz da pich o palpignana cun s la "cimasa".
...La "murtasa", in ufficina: par fa i cv di ciavj.
...Da nott: la redina par tgn a post i cavej
e in dul petenss, la mattina, 'na vungiva da "Linetti"
- la brillantina che cun l'acqua "Vlva"
e 'l savuun bianch da "Marsiglia"
prufmavan ul bagn a la sira d'ogni vigilia -

...Un bel discurs m, bisognaria fal s la carta:
par la carna "carta da ginestra" spssa, dra, gialdina;
bl, quela dul zcur;
pssee suttila rigava e marunina
quela dul riis e d'ra pasta, e quela duprava par la farina.

(Par fa'l pes, vignvan tir s cui palott da i cassuni dre 'l banch)

L'eva p 'l temp du l'asilu e d'ra banda 'dr 'i funerai
...di cass purtaa a spala o s caar tir di cavaj
e quan' passavan i prucessin dul Corpus Domini,
di puggi' dubba cui tuvj e i lmtt,
cunt i stra, rincraa da poch d di straditt
tcc quataa da fj da rs btta' via
di Fili da Maria:
in vl binch.
In Gesa, ai s bnch riserva,
in sca bianca e mantiin ross slava,
la "Confraternita" dul "Sacro Cuore".
Tucava lur, purt ul baldchiin ca prutegeva ul crt cun l'ustensori.
P, a l'uratori, ul catechismo cun la delegata:
la dumeniga e i altar fest cumandaa....

...Ma chi sa regorda ancam i prdich dul "Padre Lombardi"
par mia fa vut cumunista?
E ul secrista,
cal smanegiava i campann a martell quan' spusava un quai vn da sustanza?
Cul mssimm du la sunava
tegn' via pa' 'l nost Cardinaal:
ul "Schster", in "Visita Pasturaal" .

2a parte

...Psse avanti: d' film par volta al "Central"
vrt fin dai nv d'ra mattina
e ul primm ras elettrich cun la testina....
Un "Rmington" ca sbatteva:
l'eva psse ul frecss ch'al faseva che quel ch'al tajava!
Mi podi gir ch'al strepava...
...ca l'eva mej la lameta!

Evan i ann du " l'Eura" du la "Ferrnia"
e dul "Magnetofono Geloso" cunt i bubnn largh 'na spana,
pense ca ma vegnva ra fana
dum a inmagin da duvral!
Evann i ann dul "Mosquto" cunt ul rll s la rda
e dul "Bun Ann" dul barbe.
D pagintt profmaa
cun s i dunett sbiutaa, furmaa immagineta,
puggiaa con "nonchalance" sotta 'na machinta
a destra dul spcc, al scc, in mezz ai so fer.
Par nnch narigitt una scssa,
almenu un qundas "Amper"
a vid ttt quel biott d'una tusa
"anteprima assoluta" di tanti calendari d'inc!
(Anca par ul cugituur che in cunfessiuun al t'aumentava la penitenza!

Evan i temp di calzett di fj cunt i bord ricamaa
e invece pai donn quij da seda e primm da "nylon velaa.
Calztt custus, rimiraa,
- fai cui mchin d'ra ditta "Moretti" -
cun s la gamba la csidra,
i a rifinivan in dun repart da sura
dul "CalzificioVaresino" a la "Brnla"

... Di impigaa smpar cun la cartela
cunt ul rgul, i bro e i matitt ca spuntavan dul sacugin
par fa cugnss ch'evan mia uperari!

...Di tramm, ca curevan anm 'n s i binari
d'ra Valgna, par Ghirla e Lin.
Quan' tcc i "Circul" anm fasevan
e imbuttigliavan ul viin cun l'ga ca rivava da via.
- Quel da Bst,
l'eva fams par ul s Rio Nero e par 'n Malvasia
che, in gir, gh'eva mia 'l vers da truv -....

I vist m, a regurd ur Bar Leoni, inda hmm ris'cia da riv?
E la sara mia finiva!
Ma gh' mia tant da pens e nanca da prdigh s 'l sgn!
Ma, a'n bisgn, se propi vurii 'l m penser:
par m ...
a l' mej l'inc ...che no l'ier!


di: Paolo Pozzi
..................................................................................................................................
Condividi | |